Hai cây nấm loài Armillaria hinnulea. Ảnh: JJ HarrisonApril 26, 2013 at 07:00AM Nguồn tin hình ảnh trong ngày tại Wikipedia

First